امور در دست پیگیری و اقدام

 

 

1-پیگیری پرداخت وام 60 میلیون تومانی همکاران ( با پیگیری های انجام شده و همکاری معاونت محترم مالی اداری و مدیر کل امور مالی وام در حال پرداخت است)

2- همسان سازي حقوق و مزاياي اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي با همكاران همرتبه ايشان در دانشگاههاي دولتي، ( در حال پیگیری است)

3- تقليل ساعات موظف اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي تا سطح همكاران دانشگاههاي دولتي، ( در حال پیگیری است)

4- پرداخت حق سنوات پايان خدمت بازنشستگي با احتساب حق مرتبه علمي و همسان با همكاران دانشگاههاي دولتي، ( با پیگیری های انجام شده و همکاری معاونت محترم مالی اداری و مدیر کل امور مالی وام انجام شد)

5- واگذاري اختيار ارتقاء همكاران هر منطقه به ستادهاي هماهنگي استان هاي مربوط، ( در حال پیگیری است)

6- اجازه حضور نماينده انجمن صنفی در جلسات کمیته های دانشگاه جهت همكاري و دفاع از منافع همكاران در آن كميته ها، به منظور تسهيل ارتباط. ( با پیگیری های انجام شده و موافقت ریاست محترم دانشگاه انجام شد)

7- بهبود وضعبت بیمه همکاران ( در حال پیگیری است)

8- بهبود امور رفاهی همکاران ( در حال پیگیری است)

9- كاهش ساعات حق التدريس همكاران(در حال پيگيري است)