انجمنهای صنفی اعضاء  عیأت علمی دانشگاه ها

انجمن صنفی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

کانون صنفی اعضاء هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت

انجمن صنفی  اعضاء هیأت علمی دانشگاه تبریز

انجمن صنفی اعضاء هیأت علمی دانشگاه باهنر کرمان

انجمن صنفی اعضاء هیأت علمی دانشگاه یاسوج

تجربه شکلگیري نهادهاي مدنی در جوامع توسعه یافته نشان میدهد که این نهادها میتوانند هم بستري مناسب به منظور مشارکت بیشتر مردم در سرنوشت خود را فراهم کنند و هم حکومت را در پیشبرد بهتر و مؤثرتر امور یاري رسانند. اعضاي هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی همانند بسیاري از گروههاي اجتماعی دیگر، در امور زندگی شغلی و معیشتی خود با مسائل زیادي مواجه هستند که تاکنون در آیین نامه ها و بخشنامه هاي موجود راهکاري براي مرتفع کردن آنها ارائه نشده است. از این رو، به مصداق آیه شریفه وأمرهم شوري بینهم، ضرورت تشکیل انجمنی متشکل از اعضاي هیأت علمی این دانشگاه که بتواند متولی حقوق آموزشی، پژوهشی و رفاهی ایشان باشد، بیش از پیش احساس میشود. اعضاي هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد بر آن شدهاند تا به منظور کمک به حفظ و ارتقاء منزلت علمی و اجتماعی خود، تقویت جایگاه دانشگاه در سطوح ملی و بینال مللی، بهره گیري از ظرفیتهاي موجود و رفع نیازمنديهاي علمی و پژوهشی کشور، ارتقاء سطح مشارکت و همکاري با مدیریت دانشگاه و سایر ارگانها، پیگیري لازم براي اجراي صحیح قوانین در سطح دانشگاه، بازتاب مسایل صنفی به مدیران دانشگاه و پیگیري آنها، تقویت همدلی و تعامل بین اعضاي هیات علمی و دفاع از حقوق صنفی ایشان، انجمنی با عنوان انجمن صنفی اعضاي هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد بر اساس مفاد این اساسنامه تشکیل دهند.

 

 

 

 

 

ارتباط با ما:

miauanjoman@gmail.com

 

فرم ثبت نام در انجمن

آیین نامه ها

امور در دست اقدام انجمن

در باره  اعضاء هیأت مدیره